Covid 19Косово и Метохија

Nove anti-kovid mere kosovske vlade

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn

Odluka o merama koje se tiču sprečavanja širenja korona virusa, a koju je juče donela Vlada Kosova, stigla je sa zakašnjenjem od 24 sata medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku.

Odluka usvojena na jučerašnjem sastanku Vlade odnosi se na celo Kosovo i uključuje sledeće mere:

Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa dozvolama za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema službenoj listi ECDC, moraju da imaju negativan RT-PCR test za COVID-19 urađen u poslednja 72 sata, na osnovu principa reciprociteta.

Izuzeti iz ove odluke su sledeći:
  • Ako strani državljanin uđe na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih tačaka i napusti Kosovo u roku od 3 sata preko aerodroma ili kopnenihe graničnih tačaka, pod uslovom da pri ulasku potpiše deklaraciju da će napustiti Kosovo u roku od 3 sata;
  • Strani državljani koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od COVID-19;
  • Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da potpišu deklaraciju da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 sati;
  • Strane diplomate akreditovane na Kosovu i njihove porodice.

U odluci Vlade navodi se da “svi građani Kosova, po ulasku na Kosovo, moraju da podnesu potvrdu za negativni RT-PCR test napravljen najkasnije 72 sata pre ulaska na Kosovo, u suprotnom moraju se samoizolovati 7 dana”.

Ova mera ne odnosi se na građane Kosova koji su napustili Kosovo u poslednja 24 sata.

U javnim i privatnim institucijama ima obavezu da se pojave na posao samo osoblje koje obavlja osnovne usluge. Rukovodioci javnih i privatnih institucija dužni su da utvrde osnovno osoblje za potrebe ustanove po stupanju na snagu ove odluke.

Poslodavci u javnom privatnom sektoru dužni su da stvore uslove za obavljanje radnih zadataka od kuće zaposlenima koji nisu neophodni za potrebe poslodavca. Poslodavac je dužan da u saradnji sa zaposlenima definiše radna mesta koja mogu obavljati posao od kuće

Takođe, u okviru Kancelarije premijera, u ministarstvu, izvršnoj agenciji, regulatornoj agenciji, uključujući njihove lokalne ogranke, službenike više rukovodeće kategorije, treba da se osigura da, onoliko koliko je to moguće, javni službenici obavljaju svoj posao na distanci.

“U zavisnosti od prirode posla, fizičko prisustvo službenika na radnom mestu može se zahtevati samo onoliko dugo koliko je potrebno za obavljanje posla koji zahteva fizičko prisustvo. Ovo pravilo se ne primenjuje ako priroda posla službenika zahteva da oni budu fizički prisutni tokom celog radnog vremena, posebno kada se priroda posla odnosi na zdravstveni sektor, sektor bezbednosti, direktne usluge građanima, organizaciju sednica Vlade, arhiv ili druge slučajeve u zavisnosti od specifičnosti ustanove”, navodi se u saopštenju.

Službenici više rukovodeće kategorije i direktori odeljenja moraju biti na radnom mestu tokom celog radnog vremena. U nemogućnosti, direktora odeljenja zamenjuje ga šef odeljenja.

Nošenje maske koja prekriva nos i usta je obavezno, u svim slučajevima osim:
  • Dok se vozite sami ili sa užim članovima porodice;
  • Tokom trčanja i vožnje bicikla;
  • Kada šetate izvan stambenih naselja, i ne u grupama sa više od 4 osobe iste porodice.

Javne i privatne institucije dužne su da drže dezinfekciona sredstva za ruke i maske za lice na pristupačnim mestima na ulazu u zgradu i u zatvorenom prostoru.

Takođe, javne i privatne institucije dužne su da postave vidljive znakove o pravilima ponašanja za zaštitu od COVID-19 na ulazu svakog objekta (uključujući znak koji zabranjuje ulazak u objekat bez maski, poštovanje udaljenosti itd.)

Obavezuju se službenici javnih institucija, privatnih preduzeća i bilo kog drugog subjekta da vrše dezinfekciju i provetravanje zatvorenih prostora.

Kretanje građana je zabranjeno od 22:00 do 05:00, osim u slučajevima hitne prirode (traženje medicinske pomoći, kupovina lekova, pružanje nege ili medicinske pomoći, izbegavanje štete ili izbegavanje rizika od povrede). Slobodno kretanje je dozvoljeno u bilo koje vreme zdravstvenom, bezbednosnom osoblju, operaterima koji izvode javne radove i ekonomskim operaterima ili osoblju koje ima posebnu dozvolu Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

Sve javne i privatne institucije preduniverzitetskog obrazovanja (od 12. aprila do 18. aprila) i sve javne i privatne univerzitetske institucije od (6. aprila do 18. aprila) dužne su da organizuju on-lajn sve nastavne aktivnosti. Predškolske ustanove i dalje normalno rade, poštujući mere i preporuke protiv COVID-19.

Polaganje ispita biće organizovano uz poštovanje mera i fizičke distance, kao i podelu na grupe od po 10 ljudi.

S druge strane, studentski domovi i menze obustavljaju svoje aktivnosti od 6. aprila do 18. aprila 2021. godine.

Svim javnim i privatnim institucijama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja ili učenik-studenata.

Ministarstvu finansija, rada i transfera naloženo je da oslobodi sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MFRT od redovnog pojavljivanja u nadležnim kancelarijama u svrhu dokaza u skladu sa zahtevima relevantnih zakona.

Zabranjena su sva okupljanja sa velikim rizikom od širenja zaraze, sa više od 10 osoba (sastanci, seminari, treninzi, svadbe, porodične zabave, omaži i slečno.). Izuzetno se zabranjuje viđenje u svrhu saučešča.

Izuzeci su sastanci Skupštine Kosova, sastanci Vlade, ili sastanci od posebnog javnog interesa.

Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice.

Delatnost zatvorenih tržnih centara je zabranjena, izuzev osnovnih usluga u njima, kao što su prehrambene pijace i apoteke, od 6. do 18. aprila, dok je u otvorenim tržnim centrima delatnost dozvoljena poštujući mere i preporuke za kontrolu, prevenciju i borbu protiv pandemije COVID-19.

Zatvoreni marketi hrane dužni su da istovremeno utvrde maksimalan broj potrošača prema pravilu – 1 osoba na 8m2. Marketi su dužni da na ulazu istovremeno označe maksimalan broj dozvoljenih potrošača. Potrošači su dužni da poštuju fizičku udaljenost od 2 metra.

Ugostiteljski objekti dužni su da obustave svoju delatnost od 6. do 18. aprila. Iste su zabranjene u unutrašnjim prostorima gastronomskih usluga, u marketima, pekarama, burekdžinicama, ćevabdžinicama, benzinskim pumpama.

Gastronomske usluge smeju da rade samo sa uslugama: „za poneti“, „dostava na porudžbinu“ i „drive-through“ usluge.

U hotelima i sličnim smeštajima služenje pića i hrane je dozvoljeno samo u sobama.

Zabranjena je delatnost javnih stočnih pijaca i auto placeva.

Klanje životinja je dozvoljeno samo u prostorijama koje su za to ovlašćene.

Javni prevoz sme da saobraća koristeći do 50% kapaciteta. Taksiji mogu da rade sa jednim (1) putnikom pozadi ili (3) ako su članovi iste porodice.

Podređenim institucijama MKOS i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonija, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), dozvoljeno je da rade od 5:00 do 21:00 korišćenjem do 20% prostora/površina relevantnih objekata za sve aktivnosti (kako za predstave tako i za vežbe).

Sportske aktivnosti su dozvoljene samo u profesionalne svrhe u zatvorenom i na otvorenom bez prisustva javnosti i koje se moraju izvoditi u skladu sa lokalnim i međunarodnim sportskim protokolima. Zabranjene su aktivnosti teretani i u zatvorenim halama.

Fitnes sale, teretane za individualne rekreativne aktivnosti dozvoljeno je koristiti samo na otvorenim prostorima.

Ministarstvo zdravlja je dužno da izda uputstva za razjašnjenje tačaka ove odluke u slučaju potrebe.

Ministar zdravlja, AHV i Kosovska policija dužni su da, u saradnji sa opštinskim štabovima za vanredne situacije, nadgledaju sprovođenje ove odluke i podnose Kancelariji premijera nedeljni izveštaj (svakog petka do 16:00 časova).

Ministar zdravlja, AHV i NIJZ dužni su da predaju Kancelariji premijera nedeljni izveštaj (svakog petka do 16:00) o sprovođenju mera, stanju u zdravstvenim ustanovama, epidemiološkoj situaciji i prognozama za naredne dve nedelje.

Kosovska policija i nadležni inspektorati dužni su da nadgledaju sprovođenje drugih mera i odluka pri sprovođenju zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije na teritoriji Kosova.

Za prekršioce mera nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mere prema Zakonu br. 07/L-006 o prevenciji i borbi protiv pandemije COVID-19. Jedino telo koje može da tumači ovu odluku je Ministarstvo zdravlja, dok bilo koja druga institucija može da pruži objašnjenja o odgovarajućim kategorijama na koje se ova odluka odnosi, tek nakon što Ministarstvo zdravlja odobri to pojašnjenje.

Ukida se Vladina odluka br. 01/63 od 11.02.2021., dok nova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Kosova i važi do donošenja druge odluke.

Milena Maksimović

 

%d bloggers like this: